พ.อ.หญิง บัวบุษบา ยุคลอดิศัยที่ปรึกษา
นายสุเมธ มณีสุวรรณที่ปรึกษา
นายไพศาล ชาติพิทักษ์ที่ปรึกษา
นายสุรชัย สวนทับทิมที่ปรึกษา
พ.ต.อ.วุฒิชาติ บุตรศรีภูมิที่ปรึกษา
ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัยที่ปรึกษา
นายชัชวาล เผ่าสวัสดิ์ที่ปรึกษา
นายณัฐปสันน์ เมตต์กรุณ์จิตที่ปรึกษา
นางจิราภรณ์ อยู่นุชที่ปรึกษา
นางสาวธิติรัตน์ คมขำที่ปรึกษาพยาบาล