นางสาวจตุพร สุกจมกรรมการ
นายนิรันดร์ อุ้ยสั้วกรรมการ
นายณัฐภณ ทองดีกรรมการ
นายศรัณย์ บุญญะศิริกรรมการ
นายโชคชัย กูเปียประชาสัมพันธ์
นายศุภศักดิ์ เชยชุ่มปฏิคม
นางน้ำทิพย์ ศรีเรืองเหรัญญิก
นางสาวฐปนีย์ โสภณเลขาธิการสมาคมและนายทะเบียน
นายอัตถพล ลิขิตปัทมสิงห์อุปนายกคนที่ 2
นายชัยโชติ สุนทรพรวาทีอุปนายกคนที่ 1