ชื่อเล่น :

กีฬา : กรีฑา

ผลงาน :

นายอาทิตย์ คำมูลนักกีฬากรีฑา

ชื่อเล่น :

กีฬา : โบว์ลิ่ง

ผลงาน :

นางสาวอัศมา ธีรเชษฐมงคลนักกีฬาโบว์ลิ่ง

ชื่อเล่น :

กีฬา : โบว์ลิ่ง

ผลงาน :

นายอัตถพล ลิขิตปัทมสิงห์นักกีฬาโบว์ลิ่ง

ชื่อเล่น :

กีฬา : เทเบิลเทนนิส

ผลงาน :

นายอรรถสิทธิ์ พรมศรนักกีฬาเทเบิลเทนนิส

ชื่อเล่น :

กีฬา : เปตอง

ผลงาน :

นางสาวอภิสชฐากุล สมบูรณ์สิริบุตรนักกีฬาเปตอง

ชื่อเล่น :

กีฬา : แบดมินตัน

ผลงาน :

นายอภิวัฒน์ ศรีวิไลนักกีฬาแบดมินตัน

ชื่อเล่น :

กีฬา : ไม่เล่นกีฬา

ผลงาน :

นายอนุสสรณ์ ทวีสินไม่เล่นกีฬา

ชื่อเล่น :

กีฬา : เปตอง

ผลงาน :

นายอนันต์ สุวรรณสินนักกีฬาเปตอง

ชื่อเล่น :

กีฬา : ไม่เล่นกีฬา

ผลงาน :

นายอธิภัทร รัศมีไม่เล่นกีฬา

ชื่อเล่น :

กีฬา : ลอนโบวล์ส

ผลงาน :

นางสาวเสาวรส จันทรกวีนักกีฬาลอนโบวล์ส