สมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ดูแลและสนับสนุนผู้เปลี่ยนอวัยวะ

ให้มีการฟื้นฟูสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจภายหลังจากที่ป่วยมาเป็นเวลานานให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โดยการออกกำลังกาย ด้วยการเล่นกีฬา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

พร้อมมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาในกลุ่มผู้เปลี่ยนอวัยวะ

ตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงระดับโลก ตามแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมฯ

นายสัณหณัฐ สีจำปี

นายกสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย
กรรมการสมาคม
นายชัยโชติ สุนทรพรวาที
อุปนายกคนที่ 1
นายอัตถพล ลิขิตปัทมสิงห์
อุปนายกคนที่ 2
นางสาวฐปนีย์ โสภณ
เลขาธิการสมาคมและนายทะเบียน
นางน้ำทิพย์ ศรีเรือง
เหรัญญิก
นายศุภศักดิ์ เชยชุ่ม
ปฏิคม
นายโชคชัย กูเปีย
ประชาสัมพันธ์
นายศรัณย์ บุญญะศิริ
กรรมการ
นายณัฐภณ ทองดี
กรรมการ
นายนิรันดร์ อุ้ยสั้ว
กรรมการ
นางสาวจตุพร สุกจม
กรรมการ
ที่ปรึกษา
นายอนุสสรณ์ ทวีสิน
ที่ปรึกษาอาวุโส
นพ.ดร.เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล
ที่ปรึกษาแพทย์
นางณิชากร ผาสุก
ที่ปรึกษาพยาบาล
พ.อ.หญิง ศรันยา กิจพาณิชย์
ที่ปรึกษาพยาบาล
นางสาวธิติรัตน์ คมขำ
ที่ปรึกษาพยาบาล
นางจิราภรณ์ อยู่นุช
ที่ปรึกษา
นายณัฐปสันน์ เมตต์กรุณ์จิต
ที่ปรึกษา
นายชัชวาล เผ่าสวัสดิ์
ที่ปรึกษา
ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัย
ที่ปรึกษา
พ.ต.อ.วุฒิชาติ บุตรศรีภูมิ
ที่ปรึกษา
นายสุรชัย สวนทับทิม
ที่ปรึกษา
นายไพศาล ชาติพิทักษ์
ที่ปรึกษา
นายสุเมธ มณีสุวรรณ
ที่ปรึกษา
พ.อ.หญิง บัวบุษบา ยุคลอดิศัย
ที่ปรึกษา
ผู้ฝึกสอน
นายอัฐกร แม้นสมุทร
หัวหน้าผู้ฝึกสอน
นายเอนก ภูก๊ก
ผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง
นายวิวิธ ตันติประสุด
ผู้ฝึกสอนกีฬาโบว์ลิ่ง
นางรุ่งทิวา รอดโพธิ์ทอง
ผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส
นางวศินี คำนึง
ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา
นางภัสสร ไบรอัน
ผู้ฝึกสอนกีฬาลอนโบวล์ส
นายกิตติพล สิงห์เทียน
ผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน
นายเอกชัยวรวุฒิ พลลาภ
ผู้ฝึกสอนกีฬาโบว์ลิ่ง
พล.ต.ต.หญิง ฤชุมน วิขัยดิษฐ
ผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง
เจ้าหน้าที่สมาคม
เจ้าหน้าที่สมาคม
เจ้าหน้าที่สมาคม
นางสาวกุลญาดา วังเป็ง
เจ้าหน้าที่สมาคม
หัวหน้ากีฬา
นางสาวฐปนีย์ โสภณ
หัวหน้ากีฬาเปตอง

หัวหน้ากีฬาเปตอง

นายพิศษฐ์ ถนอมพันธุ์
หัวหน้ากีฬาแบดมินตัน

หัวหน้ากีฬาแบดมินตัน

นายอัตถพล ลิขิตปัทมสิงห์
หัวหน้ากีฬาโบว์ลิ่ง

หัวหน้ากีฬาโบว์ลิ่ง

นายนพรัตน์ การขยัน
หัวหน้ากีฬาเทเบิ้ลเทนนิส

หัวหน้ากีฬาเทเบิ้ลเทนนิส

นายสุวรรณ บำรุง
หัวหน้ากีฬากรีฑา

หัวหน้ากีฬากรีฑา

นางสาวจตุพร สุกจม
หัวหน้ากีฬาลอนโบวล์ส

หัวหน้ากีฬาลอนโบวล์ส

นายวันชัย ปานนาคะพิทักษ์
หัวหน้ากีฬาดาร์ท

หัวหน้ากีฬาดาร์ท

นายสุเมธ มณีสุวรรณ
หัวหน้ากีฬาบาสเกตบอล3x3

หัวหน้ากีฬาบาสเกตบอล3×3

นายศรัณย์ บุญญะศิริ
หัวหน้ากีฬาเทนนิส

หัวหน้ากีฬาเทนนิส

ผู้ช่วยหัวหน้ากีฬา
นายธนิตพงศ์ ภัคจิรพัฒนาสิริ
ผู้ช่วยหัวหน้ากีฬาเปตอง
นายณัฐพล ร่มโพธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้ากีฬาแบดมินตัน
นายฉลอง ช่อสะอึก
ผู้ช่วยหัวหน้ากีฬาโบว์ลิ่ง
นางสาวศิวาพร บุญยะ
ผู้ช่วยหัวหน้ากีฬาเทเบิ้ลเทนนิส
นายปัญญา ศิริเซษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้ากีฬากรีฑา
นายณัฐปสันน์ เมตต์กรุณ์จิต
ผู้ช่วยหัวหน้ากีฬาลอนโบวล์ส
นายขจรศักดิ์ สายสังข์
ผู้ช่วยหัวหน้ากีฬาดาร์ท
นายโชคชัย กูเปีย
ผู้ช่วยหัวหน้ากีฬาบาสเกตบอล 3x3
นายธรณินทร์ ธานะวัน
ผู้ช่วยหัวหน้ากีฬาเทนนิส
เครือข่ายสังคม
สมาคมกีฬาเทนนิสลีกสูงอายุเพื่ออาชีพและสุขภาพ