สมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย เริ่มต้นขึ้นจากแนวความคิดของกลุ่มแพทย์และคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ โดยทีมงานแพทย์ผู้รับผิดชอบด้านการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย ได้รับเชิญจากสมาพันธ์กีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลก (World Transplant Game Federation) ให้ส่งตัวแทนนักกีฬาจากประเทศไทยเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา World Transplant Games ครั้งที่ 7 ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน พ.ศ. 2532 (ค.ศ.1989) ซึ่งการเดินทางเข้าร่วมในครั้งนั้น ถือเป็นการส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬาระดับนานาชาติของสมาคมฯ เป็นครั้งแรก

 

ภายหลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้นลงจึงได้จัดตั้งเป็นชมรมผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการของชมรมเป็นผู้ป่วยหรือคนไข้ที่ได้รับการปลุกถ่ายอวัยวะมาแล้วทั้งสิ้น พร้อมกับทีมงานแพทย์ที่รับผิดชอบดูแลสาขาศัลยแพทย์ที่เกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ หลังจากนั้นจึงได้ทำการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทยขึ้น เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากขึ้น เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2537 โดยมีคุณสุปรีดิ์ ประกอบสันติสุข ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ เป็นท่านแรก ต่อมาจึงได้ทำการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อสมาคมฯ จากสมาคมผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย มาเป็น สมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย โดยมีท่านศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ไพบูลย์ จิตประไพ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงชื่อสมาคมฯ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของสมาคมฯ ในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภายหลังจากที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะให้สามารถมีสุขภาพร่างการที่แข็งแรง สมบูรณ์ ด้ายการสนับสนุนทางด้านกีฬา ซึ่งพัฒนาจากกลุ่มเล็กๆ จนขยายตัวเกิดความนิยมและแพร่หลายในกลุ่มผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนอวัยวะ

“To Be Transplant Sport Hub of ASEAN”

สมาคมกีฬผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะตลอดจนผู้ที่อยู่ในระหว่างรอรับการปลูกถ่ายอวัยวะ หรือประชาชนทั่วไปที่มีสนใจในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เปลี่ยนอวัยวะให้กลับคืนมาปกติมากที่สุด และต่อยอดสู่การพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจเพื่อเป็นนักกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะ พร้อมมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ตั้งแต่การแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะระดับประเทศ นานาชาติ จนถึงระดับโลก
ตามแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมฯ ที่ได้วางไว้   “To Be Transplant Sport Hub of ASEAN”

นายสัณหณัฐ สีจำปี

นายกสมาคมกีฬผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย
0
สมาชิก
0
ชนิดกีฬา
0
รางวัล

พันธกิจ / เป้าหมาย

พัฒนาคุณภาพชีวิตเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

ส่งเสริมผู้เปลี่ยนอวัยวะในการ เล่นกีฬาและออกกำลังกาย

พัฒนาสู่นักกีฬา

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทักษะ ด้านกีฬาให้กับผู้เปลี่ยนอวัยวะ
เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะ

ศูนย์กลางการจัดแข่งกีฬา

สนับสนุน ส่งเสริม การเป็นศูนย์กลางการจัดแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะในระดับอาเซียน นานาชาติ และร่วมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ดูแลและสนับสนุน

พัฒนาศักภาพบุคลากรด้านกีฬาเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งดูแลด้านสวัสดิการของสมาชิกและนักกีฬา

โอกาสและความร่วมมือ

สร้างความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

ข้อบังคับสมาคม

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการและค่าตอบแทน